STANOVISKO A NÁVRH ZASTUPITELŮ MĚSTA ZNOJMA K PODOBĚ KAŠNY NA HORNÍM NÁMĚSTÍ

My, níže podepsaní zastupitelé města Znojma zvolení za uskupení „Pro Znojmo“, si podobně jako většina znojemských občanů uvědomujeme naléhavost a potřebnost obnovy kašny na Horním náměstí. V nyní projednávaném návrhu rozpočtu města Znojma na rok 2020 se objevuje položka 6 milionů korun na realizaci této kašny. Tušíme, že vedení města chce realizovat kašnu v soudobém výtvarném pojetí dle vítězného návrhu vzešlého z architektonické soutěže na jaře 2019. Tuto podobu kašny zásadně odmítáme a navrhujeme obnovu původní kašny historické, a to z následujících důvodů: Již v podmínkách zmíněné soutěže (viz https://www.znojmocity.cz/vodni-prvek-na-hornim-nam…/d-66165) jsme postrádali jakékoli vymezení, které by bralo ohled na současnou legislativu na ochranu kulturního dědictví. Pouze v bodě 2. 2. 4. (na str. 7) těchto podmínek jsme se dočetli, že „návrh bude respektovat význam místa v podmínkách současného života (jedná se o druhé největší náměstí v centru městské památkové rezervace s množstvím památkově chráněných objektů).“ Současný stav poznání kulturně historických hodnot, tj. stavebně-historický vývoj kašny na Horním náměstí a historických kašen v prostoru MPR Znojmo, tedy nakonec nebyl soutěžícím vůbec osvětlen. Soutěžící tedy mohli použít pro své návrhy bezbřehou fantazii, jako by třeba řešili návrh kašny pro veřejné prostranství na panelovém sídlišti. Navíc v hodnotící komisi architektonické soutěže nezasedal ani jeden historik či historik umění, který by mohl historické pozadí kašny na Horním náměstí zbývajícím členům patřičně osvětlit.

Vědomi si toho, upozornili jsme na tuto vadu na našem facebooku PRO ZNOJMO a začali na tomto médiu a v posledních měsících i na stránkách radničního zpravodaje Znojemských listů publikovat populárně naučný seriál o historických kašnách ve Znojmě. Autorem těchto statí je historik Jiří Kacetl. Bez poznání kulturně-historických hodnot našeho unikátně dochovaného městského prostoru se totiž nelze v žádné soutěži na toto téma obejít. Přísná kritéria státní památkové péče musejí platit pro každého. Nelze přece na jedné straně z pozice výkonu státní správy být přísní na občany – jednotlivce, majitele domů v MPR, a na druhé straně pak z pozice politického vedení úřadu prosadit na Horní náměstí bezbřehou fantazii nerespektující současný stav poznání historických hodnot.