Deset volebních cílů PRO ZNOJMO.

  1. Vytvoříme podmínky pro vznik nových pracovních příležitostí. Klíčové ekonomické odvětví Znojma vidíme v cestovním ruchu, v dobré tradici zemědělsko-potravinářské a v intenzivnější výměně zboží a pracovních sil s dolnorakouským regionem. Znojmo se musí opět stát skutečným společenským a hospodářským centrem jihozápadní Moravy.
  2. Zasadíme se o napojení regionu na moderní silniční a také železniční síť. Za prioritu považujeme dostavbu silničního obchvatu města, modernizaci železnice a obnovu dálkových vlakových spojů.
  3. Zlepšíme kritický systém parkování a rozšíříme síť stezek pro cyklisty a pěší.
  4. Chceme vícegenerační Znojmo. Město musí těm nejstarším a také nejmladším nabídnout lepší perspektivy než dnes.
  5. Chceme bezpečné město. Budeme dbát na maximální zvýšení bezpečnosti osob a ochrany majetku. Zkrotíme herní průmysl.
  6. Chceme kulturní, zdravé a vzdělané Znojmo. Pořadatelům kulturních akcí se nesmí překážet, nýbrž maximálně vyjít vstříc. Mládež musí mít kde sportovat i kde se kvalitně vzdělávat. Zavazujeme se zavést spravedlivý grantový systém pro kulturní a sportovní spolky.
  7. Chceme, aby město pečovalo o svěřený majetek a rozpočet s péčí řádného hospodáře, aby plánovalo koncepčně s výhledem na více než jedno volební období.
  8. Ohleduplné a slušné občanské iniciativy zapojíme do rozhodování o městě.
  9. Budeme ctít zásady dobrého urbanismu, architektury a rozvoje potřebné infrastruktury. Aby se nejezdilo ze Znojma, ale do Znojma. Aby město bylo přátelské pro občany, aby se jim líbilo a dobře se v něm žilo.
  10. Chceme transparentní, komunikující a moudrou radnici.

Jak toho dosáhneme?

Výše uvedené desatero chceme naplňovat těmito cestami: