Budoucnost Malé Louky

12. 5. 2014 v 18:39, Ing. Karel Fiala

V úterý 22. dubna 2014 proběhlo v prostorách radnice veřejné projednávání regulačního plánu pro lokalitu Malá Louka. Projednávání svolal pan starosta nejen na základě stavebního zákona, ale i poučen minulými potyčkami s občanskou společností. 

Snad bylo konečně dosaženo konsensu na tom, že významné projekty, které ovlivní výrazně tvář města, budou diskutovány v předstihu před stavebním řízením tak, aby bylo nalezeno optimální řešení. Vlastní regulační plán je jakousi vyšší formou územního plánu, kde jsou stanoveny podmínky zástavby jako např. uliční čáry, výška a objem budov atd., které musí budoucí investor splnit, aby mu bylo vydáno stavební povolení. Vlastní návrh na využití této stavební proluky předložil pan Ing.arch. Kolman. Tento přibližně šestihektarový prostor, který je obklopen sídlištní zástavbou, nedalekými nákupními středisky a průmyslovou zónou, lze podle mého soudu urbanisticky uchopit jen velmi těžko. Pan architekt snad i proto přišel s nic neříkajícím architektonicko-urbanistickým řešením, které zapadá do sídlištního charakteru dolní části města. Zatímco poměrně podrobně rozpracoval, snad až příliš detailně, vlastní bytovou zástavbu pro zhruba tisíc obyvatel, onu část určenou pro komerční účely odmítl vymezit jakoukoli stavební čarou, čímž blahovolně ponechává budoucímu investorovi naprostou volnost jak naložit s vymezeným prostorem. Tento přístup může zcela degradovat celý prostor, a proto je nutné jej dořešit na základě připomínek, snad i z větší precizností než území pro obytné domy. Podstatnou částí připomínek byly i námitky obyvatelů přilehlých rodinných domů, že nová výstavba omezí jejich kvalitu života, a tím tržní hodnotu jejich majetku. Toto je však obecnějším problémem při povolování stavební činnosti v našem městě. Na závěr bylo konstatováno, že předložený plán je jakýmsi strategickým plánem a vizí pro budoucnost, jak by se v případě tohoto areálu mělo postupovat. Vyvstává však několik otázek, a to zda vůbec je či bude existovat poptávka po tolika nemovitostech mj. vzhledem k cenám pozemků. Bohužel pravděpodobně neexistuje cenová mapa pozemků a odhady jsou často imaginární a přizpůsobené potřebám, takže nelze nyní definovat, zda hodnota pozemku bude deset či sto miliónu. Do doby definování této hodnoty by město nemělo tento pozemek prodávat, pokud za něj neobdrží alespoň onu minimální cenu vyplývající z ceny pozemku v dané lokalitě obvyklé. Bude tak zabráněno spekulativním jednáním developerů. Pokud se však město přece jen rozhodne prodat areál pod cenou s cílem zainventovat tento pozemek pak jen konečnému investorovi. Poslední otázkou zůstává co s touto lokalitou, než začne realizace dle plánu. I v rámci zvýšení zaměstnanosti by mohl být areál postupně vyčištěn, jednoduše a bez velkých nákladů. Dočasně zhodnocen zelení a zpřístupněn obyvatelům. To vše lze provést pomocí veřejně prospěšných prací. Tak by byl pozemek lépe připraven k prodeji, sloužil by občanům a přestal by hyzdit celé město.